Szakgimnázium

Szakgimnázium

Szakgimnáziumi képzések 2018-2019. tanév

A szakgimnáziumi osztályokban az elsődleges cél az érettségi vizsgára történő felkészítés mellett a technikus szakképesítés megszerzésének megalapozása. Ehhez azonban az érettségi vizsgán „választott érettségi tantárgyként” kötelezően a mezőgazdasági ágazati érettségi vizsgát kell tenni. 13. évfolyamon a tanulmányok egy év technikus szakmai képzéssel folytatódik, majd technikus szakmai vizsgával zárul. A sikeres érettségi vizsga egyenértékű a más iskolákban tett érettségi vizsgákkal. Így a tanulmányok akár felsőoktatásban is folytathatók, tetszőlegesen választott szakon.

A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola mindkét képzési helyéhez tartozik egy-egy jól felszerelt, és évről-évre fejlesztett tanüzem, amely a szakmai gyakorlati képzések bázisa, de a diákélet (szakmai versenyek, osztálytalálkozók, szerenád, külföldi iskolák fogadása, stb.) színhelye is. Az Apagyi Tanüzemben és a Tiszaberceli Tanüzemben nemcsak napi órarend szerinti, hanem rövidebb összefüggő (hetesi), és hosszabb összefüggő (nyári) gyakorlatok is teljesíthetők pedagógus felügyelete mellett. A többnapos gyakorlatok kiválóan alkalmasak a hosszabb munkafolyamatok megismerésére, de jó lehetőség az önállóságra szoktatásban, és a társas együttélés íratlan szabályainak megtanulásában.

Intézményünk évek óta, széles partneriskolai kapcsolatot ápol hazai és külföldi iskolákkal. Rendszeresen részt veszünk szakmai és nem szakmai versenyeken, és cseregyakorlatokon. Tanulóink közül minden évben 30-40 fő jut el külföldre (Erdélybe, Hollandiába, Szlovákiába, stb.) esetenként több hetes szakmai gyakorlatra. Úgy gondolom, ez mindenképpen figyelemre méltó szakmai és nyelvtanulási lehetőség.

Képzési idő: 4+(1 technikus) év         
9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak és a „Mezőgazdaság”, vagy „Kertészet és parképítés”
ágazatba tartozó szakmai tantárgyak oktatása folyik.

A 12. évfolyam végeztével a négy kötelező közismereti és egy komplex szakmai tantárgyból tesznek ágazati érettségit.

Továbbtanulási lehetőségek a sikeres érettségi után

Felsőoktatásban

Technikusképzésben (1 vagy 2 év)

Szakközépiskolai képzésben (3 év)

Nyíregyházán a 2018-2019. tanévben az alábbi szakgimnáziumi képzések beindítását tervezzük:

Szakgimnázium - Állattenyésztő és állategészségügyi technikus kimenettel

Képzési helyszín: Nyíregyháza

(Tanulmányi terület kódja: 0001)

Feladatellátási hely: 001

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60%

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus képes a termelési, üzemeltetési folyamatok előkészítésében és lebonyolításában önálló feladatok elvégzésére, középszintű vezetői, valamint magasabb igényű fizikai munkakörök ellátására. A piac igényeinek megfelelő minőségű, higiénikus, a környezet- és állatvédelmi előírások betartásával készült állati eredetű termékeket állít elő, menedzseli a termelést. A mezőgazdasági telepeken és családi gazdaságokban gazdasági állatok elhelyezésével, felnevelésével, hízlalásával, szaporításával foglalkozik.  Gondoskodik az állatok elhelyezéséről, szervezi, elvégzi, illetve elvégezteti az állattenyésztési munkákat. Ellenőrzi, karbantartja, üzemelteti az állattenyésztés gépeit és az állattartó épületeket.

Állategészségügyi ismereteinek birtokában gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről, felismeri a beteg állatokat. Munkája során szoros kapcsolatot tart az állatorvossal. Segédkezik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai, járványvédelmi, élelmiszerhigiéniai és egyes hatósági feladatok végrehajtásában, valamint állatjóléti, állathigiéniai, prevenciós feladatokat lát el.

Tantárgyak 9-12. évfolyamon: Állattenyésztés,  Takarmányozástan,  , Anatómia és élettan , Állatok egészségvédelme , Állategészségtan, Gazdálkodási alapismeretek, Munkavédelem, Műszaki ismeretek, Állattartás, Összefüggő nyári gyakorlat

Szakgimnázium - Mezőgazdasági technikus kimenettel

Képzési helyszín: Nyíregyháza

(Tanulmányi terület kódja: 0002)

Feladatellátási hely: 001

 Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60%

A Mezőgazdasági technikus képzés a 2018-2019 tanévtől kezdődően a „Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj„ keretében tanulmányi eredménytől függően ösztöndíjjal támogatott.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.

Tantárgyak 9-12. évfolyamon: Állattenyésztés, Takarmányozástan, Állatok egészségvédelme , Munkavédelem, Gazdálkodási alapismeretek, Géptan, Növénytermesztés, Kertészet gyakorlat, Állattartás, Összefüggő nyári gyakorlat

Szakgimnázium - Parképítő és fenntartó technikus kimenettel

Képzési helyszín: Nyíregyháza

(Tanulmányi terület kódja: 0003)

Feladatellátási hely: 001

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A parképítő és -fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel. A parképítő és –fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el. A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 50-50%

Tantárgyak 9-12. évfolyamon:

Gazdálkodási alapismeretek, Növénytan, Termesztési ismeretek, Műszaki alapismeretek, Munkavállalói ismeretek, Faiskolai termesztés, Műszaki ismeretek, Kertfenntartás, Kertfenntartás műszaki ismeretei , Növényismeret, Összefüggő nyári gyakorlat

"Sajátos helyzet" figyelembevétele a felvételi eljárás során

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve aki sajátos helyzetű.

A sajátos helyzet megállapításánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

sajátos helyzetű az a tanuló:

a) akinek szülője, gondviselője iskolánk dolgozója,

b) akinek testvére iskolánkkal tanulói jogviszonyban áll vagy állt,

c) akinek szülője, gondviselője iskolánkkal tanulói jogviszonyban állt,

d) akinek szülője, gondviselője a gyermeket egyedül neveli és munkahelye ebben a körzetben van,

e) aki védelembe vétel alatt áll, és az iskolánkba történő felvételre a gyámhatóság és/vagy a gyermekjóléti szolgálat tett javaslatot.

A sajátos helyzet figyelembe vételét a felvételt kérő tanuló törvényes képviselőjének kell írásban kérnie. A kérelmet az iskola igazgatójának kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni a sajátos helyzetet megalapozó körülményt.

Ha helyhiány miatt valamennyi felvételi kérelmet nem lehet teljesíteni, a felvételről az érintett tanulók törvényes képviselőinek jelenlétében sorsolással döntünk.

További tájékoztatásért, kérjük keressenek bennünket személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeink egyikén:

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2., Telefon: 42/403-750; lippai.szakkozepiskola@gmail.com

4474 Tiszabercel, Fő u. 90., Telefon: 42/204-600; tiszabercel.lippai@gmail.com

Továbbtanulási felelős: Molnár János igazgató helyettes: 30/4528775

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.